The Saab Link Forums - Conversation Between WSW and aventador

Go Back   The Saab Link Forums > WSW

SaabLink.net is the premier Saab Forum on the internet. Registered Users do not see the above ads.
Conversation Between WSW and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  07-02-2016 01:30 AM - permalink
  aventador
  đầy đủ, hơn một ngh́n yêu tu truy sát đều bị chết hết bởi kim long, Thiên Dạ Lang Vương có ư định chờ chúng yêu tu tề tụ, khi đó bắt giữ kim long càng nắm chắc hơn một chút.

  Chúng yêu tu vừa đến, Thiên Dạ Lang Vương lập tức nở nụ cười, nói:

  - Cổ Thần, ngươi…

  - Các ngươi có thể đi chết được rồi!

  Hồng quang trong mắt kim long chợt lóe, thanh âm của Cổ Thần lập tức vang lên, hóa thành một đạo kim quang, trong sát na đă vượ qua khoảng cách gần trăm trượng.

  Trong miệng mở ra, một ngụm viêm hỏa phần thiên phun tới, đồng thời hai cự trảo của kim long mạnh mẽ bắt về phía Thiên Dạ Lang V

All times are GMT -8. The time now is 06:36 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
All content is copyright © The Saab Link and it's original authors.


 

Garage Plus vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.