The Saab Link Forums - Conversation Between Aero and aventador

Go Back   The Saab Link Forums > Aero

SaabLink.net is the premier Saab Forum on the internet. Registered Users do not see the above ads.
Conversation Between Aero and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  07-02-2016 02:23 AM - permalink
  aventador
  Chờ Tiểu Bạch nói xong, Cổ Thần mới giật ḿnh kỳ lạ hỏi:

  - Hơn 1000 vạn dặm, cũng quá xa đi! Lấy độn tốc của ta hiện tại không có một năm không thể trở về Trung Hoang!

  Mao Vinh gật đầu nói:

  - Nghe sư phụ nói, đúng là hơn 1000 vạn dặm, chỉ có cổ truyền tống trận mới có thể truyền tống khoảng cách xa như vậy, sư phụ mang ta chạy tới đây, cùng với Tàng Thiên Cơ tới đều là v́ Côn Ngô Bí Cảnh.

  - Côn Ngô Bí Cảnh? Chính là ở chỗ này?

  Cổ Thần giật ḿnh nói, lập tức, hắn nghĩ tới tàn đồ Côn Ngô Bí Cảnh đoạt được từ trong tay Thiên Lang, nơi này có địa đồ truyền lưu, vậy th́ ở gần ngay cạ

All times are GMT -8. The time now is 04:21 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
All content is copyright © The Saab Link and it's original authors.


 

Garage Plus vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.